Systemy przeciwpożarowe maszyn, urządzeń i rozdzielni elektrycznych

Maszyny, obrabiarki CNC, urządzenia i rozdzielnie elektryczne to obszary o zwiększonym ryzyku wystąpienia pożaru. Ogień jest czynnikiem, który nieugaszony w odpowiednim momencie, potrafi je całkowicie zniszczyć, a tym samym utrudnić bądź wstrzymać pracę firmy. Dlatego by zapobiec takim sytuacjom bardzo ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W tym celu niezbędne jest zastosowanie właściwych Urządzeń i Systemów Gaśniczych z odpowiednio dobranym środkiem gaśniczym. Proponowany i wykonywany przez GURECO system może być niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania. Cechuje go wysoka sprawność, doskonała relacja efektywności działania do poniesionych kosztów.

 

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę zamówień:

•    dobór urządzeń i środka gaśniczego,

•    dostawę i montaż,

•    szkolenia i pomoc przy obsłudze,

•    serwis i konserwację.

 

Środki gaśnicze stosowane w systemach proponowanych przez GURECO:

•    FM-200,

•    NOVEC 1230,

•    CO2,

•    FE-36.

 

Zasada działania:

- automatyczne,

- ręczne.

 

Możliwe elementy wyposażenia systemów gaszenia m.in. maszyn, urządzeń i rozdzielni elektrycznych:

•    Butle ze środkiem FM-200, NOVEC 1230, CO2, FE-36.

•    Sieć przesyłu środka gaśniczego.

•    Dysze rozprowadzające.

•    Przewód detekcyjny.

•    Zawór uruchamiający.

•    Centrala sterująca (opcjonalnie).

•    Zawór odcinający gaz (opcjonalnie).

•    Instrukcje i oznaczenia.

 

Zalety systemu proponowanego przez GURECO:

•    automatyczne i ręczne uruchamianie,                                                                                                           

•    właściwie zaprojektowane zawory i zbiorniki ciśnieniowe zawierające odpowiedni środek gaśniczy,

•    wykrywanie ognia przewodem termoczułym, który ma nieograniczoną liczbę punktów detekcji,

•    system może być całkowicie autonomiczny, nie potrzebuje wówczas żadnej zewnętrznej energii ani źródła zasilania,

•    posiada elastyczne przewody detekcji umieszczone w określonych obszarach,

•    materiał zastosowany do tworzenia rurociągu - stal nierdzewna, tworzywa polimerowe, stal,

•    brak zanieczyszczeń spowodowanych procesem gaszenia pożaru,

•    możliwość bezpiecznego stosowania w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie,

•    krótki czas wyładowania,

•    niskie koszty serwisu i konserwacji,

•    bezpieczny dla elektroniki, nie przewodzi prądu,

•    nie powoduje korozji metali i degradacji tworzyw sztucznych.

Koszty systemu gaszenia proponowanego przez GURECO:

- wycena uzależniona jest głównie od kubatury chronionego obiektu, zastosowanego środka gaśniczego, konfiguracji i doboru elementów instalacji.

 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE:

 

 

 

 

 


Systemy przeciwpożarowe w serwerowniach

Serwerownie to strategiczne elementy infrastruktury w firmach. Duża ilości energii i nagromadzone w nich technologie powodują wysokie ryzyko powstania pożaru. Ogień jest czynnikiem, który nieugaszony w odpowiednim momencie, potrafi całkowicie zniszczyć infrastrukturę informatyczną, bazy danych, utrudnić bądź wstrzymać pracę firmy. Dlatego niezwykle ważnym aspektem ochrony serwerowni oraz utrzymania ciągłości pracy, jest zastosowanie właściwego zabezpieczenia pomieszczenia serwerowego Stałym Urządzeniem Gaśniczym.

GURECO wychodzi naprzeciw zagrożeniom związanym z pożarem w Data Center oferując szeroki wachlarz zabezpieczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Jesteśmy w stanie zaprojektować, dostarczyć, zamontować i serwisować kompletne systemy gaszenia oparte o nasze rozwiązania i układy sterowania takich firm jak: Schrack-Seconet, Polon-Alfa, Bosch, Siemens.

 

Systemy proponowane przez GURECO do zastosowania w serwerowni:

•    oparte na gazach obojętnych (IG-100 Azot, IG-55 Argon-Azot, IG-01 Argon, IG-541 Inergen),

•    oparte na gazach chemicznych (FM-200, Novec 1230, FE-36).

 

Zasada działania:

- automatyczne,

- ręczne.

 

Elementy składowe systemów gaszenia serwerowni (dobierane indywidualnie do konfiguracji chronionego obiektu):

- Butle ze środkiem gaśniczym

- Automatyczny system sterowania gaszeniem

- Zawór uruchamiający (solenoid, ręczny, kombinowany)

- Sieć przesyłu środka gaśniczego

- Dysze rozprowadzające

- Sygnalizatory

- Oznaczenia chronionych pomieszczeń

 

Zalety systemu proponowanego przez GURECO:

•    automatyczne i ręczne uruchamianie,

•    współpraca ze wszystkimi systemami sterowania gaszeniem i detekcji (konwencjonalną lub aspiracyjną) dostępnymi na polskim rynku,

•    właściwie zaprojektowane zawory i zbiorniki ciśnieniowe zawierające odpowiedni środek gaśniczy,

•    materiał zastosowany do tworzenia rurociągu – atestowane kształtki i rury bezszwowe,

•    bezpieczeństwo ludzi i mienia w chronionym pomieszczeniu,

•    wysoka skuteczność działania.

Koszty systemu gaszenia proponowanego przez GURECO:

- wycena systemu uzależniona jest głównie od kubatury chronionego obiektu, konfiguracji i doboru elementów zastosowanych w instalacji.

 

 

Gazy wykorzystywane do celów gaśniczych

Azot (IG-100) - bezwonny, niepalny gaz, słabo rozpuszczalny w wodzie, bierny chemicznie. Na skalę przemysłową otrzymuje się go z powietrza (stanowi 78% obj.). Główne zastosowanie – jako środek gaśniczy. Działa na zasadzie wypierania tlenu z gaszonego pomieszczenia. Jest nieszkodliwy dla ludzi, którzy podczas gaszenia przebywają w obiekcie. Stosowany jest również jako składnik nawozów sztucznych, a ze względu na obojętność chemiczną pełni również funkcje gazu osłonowego w spawalnictwie. Wykorzystuje się go również jako gaz osłonowy w procesie spalania oraz jako gaz ochronny do pakowania produktów. Ciekły azot jest stosowany jako środek chłodzący.

 

Argon (IG-01) - jest bezwonnym, bezbarwnym gazem szlachetnym, cięższym od powietrza. Najważniejszą jego właściwością jest obojętność chemiczna. Podobnie jak azot może wypierać tlen potrzebny do oddychania. Ta jego właściwość wykorzystywana jest w procesie gaszenia. Stosowany jest także jako gaz osłonowy w spawalnictwie. Znajduje zastosowanie w przetwórstwie metali, branży oświetleniowej (wypełnia np. świetlówki), elektronice, branży okiennej jako termoizolacja.

 

Argonite (IG-55) - mieszanina 50% azotu i 50% argonu. Wykorzystywany jest do gaszenie pożaru tam gdzie zastosowanie innego systemu mogłoby spowodować znaczne straty, w miejscach, w których przebywają ludzie, nie pozostawia śladów. Pomieszczenie po wyzwoleniu tego gazu można praktycznie od razu użytkować. Gaszenie ognia Argonitem polega na obniżeniu tlenu w chronionym lokalu. Często wykorzystywany w archiwach, muzeach, pomieszczeniach komputerowych.

 

Inergen (IG-541) - (52% azot, 40% argon, 8% CO2) jeden z najnowszych sposobów gaszenia gazem, którego działanie polega na obniżaniu poziomu tlenu znajdującego się w pomieszczeniu, co nie zagraża przebywającym w nim osobom (ochrania mienie, ludzi i środowisko). Doskonale sprawdza się w muzeach i bibliotekach, a także pomieszczeniach, w których znajduje się dużo urządzeń elektronicznych. Jego podstawowe zalety, oprócz skuteczności, to działanie w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska, a także brak odpadów pozostawianych w atmosferze.

 

Dwutlenek węgla (CO2) - jest to bezbarwny, bezwonny, niepalny gaz, dobrze rozpuszczalny w wodzie, cięższy od powietrza.  Stosowany jest jako czynnik roboczy w gaśnicach śniegowych i instalacjach gaśniczych. Gaśnicze działanie CO2 polega na redukcji stężenia tlenu w powietrzu chronionej strefy. Ze względu na swoje właściwości jest przeznaczony głównie do zabezpieczania obszarów, w których nie znajdują się ludzie. W spawalnictwie wykorzystywany jest jako otulina gazowa. Używany jest także jako atmosfera neutralna w dojrzewalniach owoców. W przemyśle spożywczym wykorzystuje się go: jako składnik piwa i napojów gazowanych (dodatek do żywności nr E290), do pakowania, zamrażania i schładzania.

 

FM-200 (HFC-227ea) - popularny zamiennik halonu. Bezpieczny gaz gaśniczy, który nie ma negatywnego wpływu na warstwę ozonową (ODP=0). Stosowany do gaszenia ognia w takich miejscach jak pracownie komputerowe, serwerownie czy biblioteki – nie pozostawia zanieczyszczeń i nie szkodzi zdrowiu człowieka. Ogromnymi atutami FM-200 są natychmiastowe działanie, brak szkód spowodowanych użyciem w pomieszczeniach, a także relatywnie krótki czas życia w atmosferze (około 31 lat).

 

NOVEC 1230 - zamiennik halonu. Ma zerowy wpływ na warstwę ozonową (ODP=0), czas życia w atmosferze wynosi 5 dni. Novec 1230 w temperaturze pokojowej jest cieczą, w stanie gaszenia staje się gazem. Jest to środek gaśniczy nieposiadający zapachu i barwy, który absorbuje energię cieplną, wywołując efekt schłodzenia. Jest w stanie bardzo szybko zneutralizować zagrożenie, zanim dojdzie do poważnych szkód. Novec 1230 to środek w pełni ekologiczny, nie pozostawiający mgły oraz nie powodujący szoku termicznego gaszonych urządzeń czy innych przedmiotów. Stosowany do gaszenia m. in. w serwerowni, centralach telefonicznych, muzeach, archiwach.

 

FE-36 (HFC-236fa) - jest to gaz bezwonny, bezbarwny magazynowany w temperaturze pokojowej jako ciecz, podczas wyzwolenia staje się gazem. Nie przewodzi prądu, nie powoduje korozji. Po wyzwoleniu odparowuje z gaszonych powierzchni pozostawiając czystą powierzchnię bez osadów i zabrudzeń. Nie ma wpływu na warstwę ozonową (ODP=0). Stosowany jest do gaszenia m. in. w serwerowniach, muzeach, archiwach, bibliotekach.

 

 

Systemy przeciwpożarowe w gastronomii

Maksymalne bezpieczeństwo podczas codziennych prac daje każdemu człowiekowi uczucie komfortu, do którego dąży on zarówno na polu zawodowym jak i prywatnym.

Obecność urządzeń elektrycznych i gazowych w gastronomii, a także używanie otwartego płomienia, powoduje większe ryzyko zaprószenia
ognia niż w innych pomieszczeniach.


Pożar w kuchni jest trudny do opanowania. Powodem jego powstania może być między innymi:
•      wadliwe sterowanie ogrzewania,
•      przegrzane palniki,
•      urządzenia bez nadzoru,
•      pozostałości brudu.
Przykładowo olej (używany w każdej kuchni), który jest podgrzewany przez zewnętrzne źródło ciepła, osiąga temperaturę tak wysoką, że jest on wówczas w stanie sam się zapalić, bez konieczności udziału innego źródła ognia.
Wybuch pożaru niesie ze sobą zarówno straty materialne jaki i brak możliwości dalszej profesjonalnej obsługi klienta. Dlatego osoby zarządzające restauracją czy innym punktem gastronomicznym muszą podejmować odpowiednie kroki, by kuchnia była miejscem bezpiecznym dla pracowników jak i dla gości.


Firma GURECO wychodzi naprzeciw tym zagrożeniom oferując najlepsze na rynku światowym rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Systemy proponowane przez GURECO stosowane w gastronomii:
•    gazowy (FM-200, NOVEC 1230),
•    chemiczny.


Pojemność butli:
- 2L, 4L, 6L, 9L, 12L.


Zasada działania:
- automatyczne,
- ręczne.


Możliwe elementy wyposażenia systemów gaszenia kuchni (dobierane indywidualnie do konfiguracji chronionego obiektu):
•    Butle ze środkiem (FM-200, NOVEC 1230) lub środkiem chemicznym.
•    Sieć przesyłu środka gaśniczego.
•    Dysze rozprowadzające.
•    Przewód detekcyjny.
•    Zawór uruchamiający.
•    Centrala sterująca.

Zalety systemu proponowanego przez GURECO:

- automatyczne i ręczne uruchamianie,                                                                                                                                                                                              

- właściwie zaprojektowane zawory i zbiorniki ciśnieniowe zawierające odpowiedni środek gaśniczy,

- wykrywanie przewodem termoczułym, który ma nieograniczoną liczbę punktów detekcji,

- system może być całkowicie autonomiczny, nie potrzebuje wówczas żadnej zewnętrznej energii ani źródła zasilania,

- posiada elastyczne przewody detekcji umieszczone w określonych obszarach,

- materiał zastosowany do tworzenia rurociągu - stal nierdzewna, tworzywa polimerowe,  

- brak zanieczyszczeń spowodowanych procesem gaszenia pożaru,                                                            

- możliwość bezpiecznego stosowania w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie,

- krótki czas wyładowania,

- niskie koszty serwisu i konserwacji.

 

Koszty systemu gaszenia proponowanego przez GURECO - wycena systemu uzależniona jest głównie od kubatury chronionego obiektu, a także od konfiguracji i doboru elementów zastosowanych do wykonania instalacji.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE:

 

Legalizacja i napełnianie butli

Wszystkie systemy przeciwpożarowe powinny posiadać poprawnie działające elementy składowe. Dotyczy to również butli gaśniczych, które muszą zwierać wystarczającą ilość gazu, aby zniwelować powstały incydentalnie ogień. Dlatego tak istotny jest ich regularny przegląd, legalizacja.

Od kwietnia 2017 roku kierując się zapotrzebowaniem rynku i stawianiem na nieustanny rozwój i poszerzanie zakresu swojej działalności uruchomiliśmy nowy dział związany z systemami ciśnieniowymi. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej (Fundusze Europejskie Polska Wschodnia, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) udało nam się poszerzyć park maszynowy, co w znacznym stopniu umożliwiło zwiększenie efektywności i wszechstronności oferowanych usług.

Otworzyliśmy stanowisko do legalizacji butli ciśnieniowych do 300 BAR, wykonujemy badania pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Wykonujemy legalizację wszystkich butli o pojemności wodnej od 0,5 L do 300 L i ciśnieniu roboczym do 300 BAR, w tym:

 

 • butle używane w instalacjach gaśniczych (Argon, Azot, Inergen, CO2, FM-200, NOVEC 1230),
 • butle na gazy medyczne (m.in. Tlen, Podtlenek azotu),
 • butle na gazy spożywcze (m.in. Azot, Tlen, Mieszanki), 
 • butle na gazy wzorcowe,
 • butle na Propan i Propan-Butan (nie dotyczy butli samochodowych LPG),
 • butle używane w instalacjach gaśniczych,
 • butle do nurkowania,
 • butle do aparatów oddechowych,
 • butle kompozytowe,
 • legalizujemy wszystkie wyżej wymienione  rodzaje butli posiadające znak "pi" (π), "epsilon" (ε) lub CE. 

 Pozostałe usługi:

 • sprawdzanie / wymiana zaworów,
 • malowanie butli,
 • nanoszenie znaków na butlę (cechowanie),
 • prześwietlanie butli – badanie na rozwarstwienie,
 • sprzedaż wózków do transportu butli,
 • sprzedaż stojaków do transportu butli.

 

Napełnianie butli gazami gaśniczymi

Dzięki naszemu zaawansowanemu zapleczu technicznemu uruchomiliśmy nowoczesną linię do napełniania butli gazami z ciśnieniem do 300 BAR!

Oferujemy naszym Klientom opróżnianie, napełnianie i ponowne napełnianie rozładowanych butli gaśniczych środkami t.j.:

 • Azot,
 • CO2,
 • Argon,
 • Inergen,
 • IG 55.

Dodatkowo posiadamy niezbędne zaplecze do napełniania butli i odzyskiwania gazów chemicznych (FM-200, NOVEC 1230).

Jesteśmy w stanie napełnić zarówno małe butle jak i te dużych rozmiarów. Własna stacja napełniania pozwala nam na świadczenie usług we własnym zakresie, powoduje całkowitą niezależność, co w znacznej mierze skraca czas oczekiwania na wykonywaną przez nas usługę, a zarazem zapewnia gwarancję dochowania ustalonych terminów i najwyższą jakość wykonanych zleceń.

Pracownicy pracujący przy napełnianiu butli posiadają wszelkie niezbędne kwalifikacje. Dysponujemy nowym, najwyższej jakości, niezbędnym zapleczem technicznym. Swoim Klientom zapewniamy fachową pomoc i doradztwo.